FR

Diplomée de l’Ecole d’Architecture de Barcelona, ETSAB, en 2000 et avec un DEA en Projets architecturaux * en 2009, Elisa Olivé Elias a acquis des expériences à l’étranger ce qui lui a permis d’aborder différents manières de projeter, mais aussi d’avoir une experience particulière en Europe :  Après un Erasmus à Rome, elle obtient une bourse Léonardo à Paris dans le cabinet d’architecture Tissier Architectes où elle est engagé pour 2 ans. A Barcelone, Elisa Olivé Elias a collaboré avec des stucturistes (Eskubi- Turró. Arquitectes), des architectes réalisant de l’architecture modulaire scolaire (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), des spécialistes en rénovation, en architecture d’intèrieure et en urbanisme.

C’est dans ce sens qu’elle crée l’agence eoARQUITECTURA en 2003 et  qui donne à Elisa Olivé Elias la structure pour répondre à tous type de projets, du défi le plus moderne à la réhabilitation la plus fine, en comptant avec des BET collaborateurs spécialisés tels que Otherstructures SLPGemma Humbert. Calcul estructures, ainsi qu’une pleine disponibilité et un enthousiasme à l’égal de la passion qu’elle a pour ce métier.

L’agence, est également associé avec l’agence parisienne CyrLAB architecture pour certains projets en France, avec qui on partage les mêmes intentions et valeurs architecturales, soit le développement durable, l’insertion dans le site et le dialogue avec l’architecture traditionnelle, sans perdre de vue la fonctionnalité et la beauté.

 

* Projet de Thèse : « La crèche. Quand l’architecture devienne jeux », avec une note de 9/10 Thèse Doctorale en cours.

ES

Actividad en obra pública y privada en Francia y España (Catalunya)

 • Obra nueva- Rehabilitación: Diseño, redacción del proyecto, dirección de obra y todos los documentos derivados.
 • Interiorismo: diseño de interiores, mobiliario. Proyecto y dirección de obra. Apoyo al cliente y asesoramiento en la selección materiales y acabados.
 • Consultoría Francia ↔ España:
  • Asistencia a arquitectos catalanes con proyectos en Francia, en las fases tanto de redacción de proyecto como de dirección de obras, aportando conocimiento del sistema de funcionamiento de la administración y del pliego documental necesario para ejercer en Francia.
  • Asistencia y seguimiento en todo el proceso específico para clientes Franceses queriendo construir/rehabilitar en España.
  • Estudios de viabilidad para asistir posibles inversores en Cataluña, ofreciendo un trato accesible, dedicación y conocimiento de la zona a invertir.
 • Otros: Certificaciones energéticas / Inspecciones Técnicas del edificio (ITE) / Informes / cédulas de habitabilidad / legalizaciones.

Lenguas: CATALÀ CASTELLANO FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH

Contacto

ES

Elisa Olivé Elias es arquitecto por la ETSAB, donde obtiene el título en el año 2000, en 2009 obtiene el DEA en Proyectos Arquitectónicos en la UPC*. Las diversas experiencias al extranjero, le han permitido experimentar distintos modos de proyectar, así como un conocimiento de diferentes lenguas y culturas. Después de un Erasmus en Roma, obtiene una beca Leonardo para hacer prácticas en el despacho Tissier Architectes en París, donde trabaja durante 2 años. En Barcelona, Elisa Olivé Elias ha colaborado en diferentes despachos donde ha adquirido conocimientos diversos: despachos especializados en estructuras (Eskubi-Turro Arquitectes), en arquitectura escolar modular (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), en rehabilitaciones, en interiorismo y en urbanismo.

Es con estos conocimientos que Elisa Olivé Elias crea eoARQUITECTURA en 2003, una estructura que responde a todo tipo de proyecto, desde proyectos de nueva construcción a proyectos de rehabilitación, contando siempre con colaboradores especializados como Otherstructures SLP o Gemma Humbert. Calcul estructures y ofreciendo siempre una dedicación absoluta y un entusiasmo que sólo es factible cuando se ama este trabajo.

* Proyecto de Tesis: : «L’escola bressol. Quan l’arquitectura es converteix en joc», nota de 9/10. Tesi doctoral en curso.

MÉDIATHÈQUE VILLE DE SAINT LAURENT DE SALANQUE. (66) France

 

2012

Concurs per l’ampliació de la Maison Cadillac a Saint Laurent de Salanque per ubicar-hi la mediateca municipal.

« Concours pour l’agrandissement de la Maison Cadillac à Saint Laurent de Salanque pour y héberger une médiathèque. »

Promotor: Commune de Saint Laurent de Salanque (66) France.

Architecte mandataire: Olivier Tissier. architecte

Architecte co-traitant: Elisa Olivé Elias . Arquitecte

CAT

Elisa Olivé Elias és arquitecte per l’ETSAB, on obté el títol l’any 2000, al 2009 obté el DEA en projectes arquitectònics*  a la UPC . Les diverses experiències a l’estranger li han permès experimentar diverses formes de projectar, i un coneixement de diverses llengües i cultures. Després d’un Erasmus a Roma, obté una beca Leonardo per fer pràctiques al despatx Tissier Architectes a Paris, on treballa durant 2 anys. A Barcelona, Elisa Olivé Elias, ha col·laborat en diferents despatxos on ha adquirit coneixements diversos: despatxos especialitzats en estructures (Eskubi-Turro Arquitectes), en arquitectura escolar modular (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), en rehabilitacions, en interiorisme i en urbanisme.

És amb aquests coneixements que Elisa Olivé Elias crea eoARQUITECTURA el 2003, una estructura que respon a tot tipus de projecte, des de projectes de nova construcció, fins a rehabilitacions comptant amb una sèrie de col·laboradors especialistes com Otherstructures SLP o Gemma Humbert. Calcul estructures.

El despatx s’associa per certs projectes a França amb CyrLAB architecture, amb qui comparteix les mateixes inquietuds arquitectòniques.

* Projecte de Tesi: : «L’escola bressol. Quan l’arquitectura es converteix en joc», amb una nota de 9/10. Tesi doctoral en curs.

 

Rehabilitació façana. Cos del Bou. Tarragona

2005

La façana a rehabilitar és d’un edifici de principis del segle XX, al centre històric de Tarragona, la Part Alta. És un edifici sense cap interès particular, d’una construcció molt senzilla, amb un acabat arrebossat, i els balcons de formigó i estructura metàl·lica.

 El mal estat de les lloses dels balcons i les fugues dels baixants de la coberta i les conseqüents humitats produïdes a la façana i la posterior degradat de l’arrebossat.

El projecte saneja les humitats, canviant el baixant general de la coberta, i reforça els bacons amb resines.

S’arrebossa la totalitat de la façana, d’un color Ocre, dins de la carta de colors de l’Ajuntament, i es repinten els balcons amb pintures epoxi del color actual.

En col.laboració amb Marc Olivé Elias. Arquitecte

Habitatge Mas Blanc. El Catllar. Tarragona

2001

Premisses. En un solar de forma regular i rectangular orientat a sud i amb un pressupost molt limitat es demana un habitatge molt reduït en m2 amb una habitació principal i una secundària molt petita. la idea principal del client és un casa amb aspecte rústic.

Solució adoptada: s’analitza el concepte « rústic », i es tradueix en coberta inclinada, i ús de materials tradicionals d’acabats: fusteria fusta, sota coberta acabat en fusta (panells sandwich), paviment interior i exterior de tova vermella…ajudat per un sistema constructiu tradicional, amb estructura de pilars de formigó, alternats amb estructura metàl·lica dels porxos, murs de obra de fàbrica ceràmica amb un acabat monocapa de color blanc.

Resultat: un habitatge amb un volum principal en doble espai i coberta inclinada (amb la sala – menjador, cuina i un altell amb l’habitació principal)  i un volum secundari amb coberta plana (amb bany i habitació secundària)  que es converteix en porxo que abraça el volum principal tot al llarg de la façana sud.

Obra publicada a la revista AT#3

Concurs. Savinosa. Tarragona

UTE BOX_Savinosa A2 entregat

2015

Promotors: Diputació de Tarragona i COAC Demarcació de Tarragona.

Titol concurs: 1a FASE:  REDACCIÓ DELS DOCUMENTS TÈCNICS D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ GLOBAL DES DELS PUNTS DE VISTA ARQUITECTÒNIC, PATRIMONIAL, URBANÍSTIC I PAISATGÍSTIC AL COMPLEX EDIFICAT DE L’ANTIC PREVENTORI DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA .

Equip format per:

Bruno Remoué i Associats : Urbanisme

Xavier Romaní / Marc Olivé / Elisa Olivé: Arquitectura

Otherstructures / Robert Brufau: Estructura

Patricia Pérez Rumpler – Mariana Vallejos – Roser Vives de Delàs: Paisatgistes

Enric Olivé Serret: Catedràtic Universitat

BRF Advocats: Assessoria jurídica

Poliprograma: Programació arquitectònica i urbanística

L’objecte del concurs és un terreny situat a la costa de la ciutat de Tarragona, on s’hi troba un complexe arquitectònic de grans dimensions dels anys 20 i completament abandonat, un antic preventori Tuberculós.

S’analitza el lloc en els diversos paràmetres necessaris per tal de arribar a una proposta de futur ús:

 • Anàlisi de valor arquitectònic (tipologia, tipologia constructiva, estructural etc)
 • Anàlisi de l’estat de les edificacions existents i l’intereès o no de la rehabilitació, parcial, o total.
 • Anàlisi del lloc com a espai natural.
 • analisi del lloc segons la seva situació geogràfica.

Valoració d’usos:

 • Encaix territorial (social, ambiental, econòmic): Relació amb el teixit urbà proper / Relació amb les necessitats del territori (segons l’abast dels usos previstos)
 • Viabilitat econòmica: Aportació d’inversions públiques/ Capacitat d’integració d’un promotor extern
 • Impacte ambiental i paisatgístic: Integració en el sistema mediambiental costaner / Valors paisatgístics
 • Accessibilitat: Capacitat d’adaptació de les infraestructures existents
 • Valors patrimonials: Conservació de la historia del lloc / Justificació
 • Usos oberts al públic: Superfície i amplitud d’obertura al públic / Continuïtat d’espais públics

FR

Activité développé dans le marché publique et privé en France et Espagne (Catalogne)

 • Nouvelle construction: Esquisse, rédaction complète du projet (PC, APS, APD, PRO, EXE etc) direction des travaux, ainsi que la rédaction de tous els documents nécessaires qui dérivent d’un projet architecturale, pour des projets de LOGEMENTS INDIVIDUELS, COLLECTIFS, INTERMEDIÈRES, et toute type d’ERP (soit Hôtels, éscoles, crèches, )
 • Réhabilitation Esquisse, rédaction complète du projet (PC, APS, APD, PRO, EXE etc) direction des travaux, ainsi que la rédaction de tous les documents nécessaires qui dérivent d’un projet architectural, pour des projets de réhabilitation de logements (maisons, appartements), réhabilitation de toute type d’ERP (soit Restaurants, Bars, magasins RETAIL, Hôtels, écoles)
 • Interiorisme: Réalisation de design d’intérieurs, compris le mobilier si nécessaire. Phase projet et direction des travaux. Suivi et assistance du client dans le cadre du choix des matériaux et finitions.
 • Consulting France ↔ Espagne: 

En France pour les Espagnols: Assistance aux architectes Catalans exerçant en France, pendant la phase de rédaction du projet et  direction des travaux, en assurant une connaissance du système administratif français, ainsi que informer et rédiger les documents nécessaires pour exercer en France, autant des documents techniques comme administratifs, connaissance des Règlements, la langue et le savoir faire d’un pays et l’autre.

En Espagne pour les Français: Assistance et accompagnement dans toute la procédure architecturale (démarches administratives et techniques) spécialement pour des clients français cherchant à construire/ réhabiliter en Espagne.

Etudes de faisabilité d’assistance à possibles investisseurs / promoteurs en apportant un traitement personnalisée, un savoir faire locale, et la connaissance du lieu.

 • Autres: Certificacions energètiques / Inspeccions Tècniques de l’edifici (ITE) / Informes / cèdul.les d’habitabilitat/ legalitzacions.

Langues : CATALÀ CASTELLANO FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH

Contact

 

CAT

Activitat d’obra pública i privada a França i Espanya ( Catalunya)

 • Obra nova  Disseny, redacció de projecte, direcció d’obra i tots els documents derivats de projectes d’HABITATGES UNIFAMILIARS, PLURIFAMILIARS, EQUIPAMENTS (Hotel, escoles primàries, escoles bressol, instituts)
 • Rehabilitació: Disseny, redacció de projecte, direcció d’obra i tots els documents derivats de projectes de Rehabilitació interior habitatges, locals (restaurants, bars…tota mena de local obert al públic) així com rehabilitació integral d’edificis.
 • Interiorisme: disseny d’interiors, mobiliari. Projecte i direcció d’obra. Acompanyament del client i assessorament en els materials i acabats.
 • Consultoria per arquitectes que vulguin actuar a França: Assistència a arquitectes catalans que treballen a França, en la redacció del projecte i direcció d’obres aportant el coneixament del sistema de funcionament de les administracions i del plec documental necessari per exercir a França.
 • Consultoria per a clients Francesos amb intenció d’invertir a Catalunya: Assistència i acompanyament en tot el procés per a clients Francesos que vulguin construïr a Espanya. Estudis de viabilitat per assistir possibles inversors a Catalunya, oferint un tracte proper, dedicació i coneixament del lloc a invertir.
 • Altres: Certificacions energètiques / Inspeccions Tècniques de l’edifici (ITE) / Informes / cèdul.les d’habitabilitat / legalitzacions.

Llengües parlades : CATALÀ CASTELLANO FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH

contact

 

Habitatges a Villeneuve Tolosane. Tolouse. FRANÇA

2014-2015

87 habitatges de diferents tipologies a la nova ZAC les Fonses a Villeneuve Tolosante. Toulouse. França

Promotor privat: 15 habitatges unifamiliars adosats i 24 habitatges en plurifamiliar.

Promotor public: 48 habitatges en 2 edificis plurifamiliars.

Col.laboració amb Forgas Arquitectes i Jornet Pastor Llop SLP en fase de redacció projecte i en fase assistència al promotor en la redacció de l’oferta.

Taula auxiliar MG

page-taula

2001.

Projecte i execució d’una taula auxiliar.

Es tracta d’un cub sobreelevat per una base oculta que dóna llum a l’interior. Sobre i sota de DM envernissat, 4 laterals de xapa perforada, tres del quals fixos i un corredís.

La llum dóna ingravidesa a la taula a la vegada de crear una il.luminació càlida.

Conjuntament amb Matthieu Virolleaud. Arquitecte.

Peu làpida romana

2003.

Premisses: es demana un peu per exposar una làpida romana de 45x40cm aprox. i de pes considerable.

Solució adoptada: es busca una solució lleugera per jugar i contraposar amb la densitat de la peça a exposar i donar-li el màxim de protagonisme.

S’opta per la idea d’una planxa metàl.lica plegada en forma de Z inscrit en un rectagle de proporcions àurees per donar equilibri i harmonia al conjunt.