MÉDIATHÈQUE VILLE DE SAINT LAURENT DE SALANQUE. (66) France

 

2012

Concurs per l’ampliació de la Maison Cadillac a Saint Laurent de Salanque per ubicar-hi la mediateca municipal.

« Concours pour l’agrandissement de la Maison Cadillac à Saint Laurent de Salanque pour y héberger une médiathèque. »

Promotor: Commune de Saint Laurent de Salanque (66) France.

Architecte mandataire: Olivier Tissier. architecte

Architecte co-traitant: Elisa Olivé Elias . Arquitecte

Concurs. Savinosa. Tarragona

UTE BOX_Savinosa A2 entregat

2015

Promotors: Diputació de Tarragona i COAC Demarcació de Tarragona.

Titol concurs: 1a FASE:  REDACCIÓ DELS DOCUMENTS TÈCNICS D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ GLOBAL DES DELS PUNTS DE VISTA ARQUITECTÒNIC, PATRIMONIAL, URBANÍSTIC I PAISATGÍSTIC AL COMPLEX EDIFICAT DE L’ANTIC PREVENTORI DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA .

Equip format per:

Bruno Remoué i Associats : Urbanisme

Xavier Romaní / Marc Olivé / Elisa Olivé: Arquitectura

Otherstructures / Robert Brufau: Estructura

Patricia Pérez Rumpler – Mariana Vallejos – Roser Vives de Delàs: Paisatgistes

Enric Olivé Serret: Catedràtic Universitat

BRF Advocats: Assessoria jurídica

Poliprograma: Programació arquitectònica i urbanística

L’objecte del concurs és un terreny situat a la costa de la ciutat de Tarragona, on s’hi troba un complexe arquitectònic de grans dimensions dels anys 20 i completament abandonat, un antic preventori Tuberculós.

S’analitza el lloc en els diversos paràmetres necessaris per tal de arribar a una proposta de futur ús:

  • Anàlisi de valor arquitectònic (tipologia, tipologia constructiva, estructural etc)
  • Anàlisi de l’estat de les edificacions existents i l’intereès o no de la rehabilitació, parcial, o total.
  • Anàlisi del lloc com a espai natural.
  • analisi del lloc segons la seva situació geogràfica.

Valoració d’usos:

  • Encaix territorial (social, ambiental, econòmic): Relació amb el teixit urbà proper / Relació amb les necessitats del territori (segons l’abast dels usos previstos)
  • Viabilitat econòmica: Aportació d’inversions públiques/ Capacitat d’integració d’un promotor extern
  • Impacte ambiental i paisatgístic: Integració en el sistema mediambiental costaner / Valors paisatgístics
  • Accessibilitat: Capacitat d’adaptació de les infraestructures existents
  • Valors patrimonials: Conservació de la historia del lloc / Justificació
  • Usos oberts al públic: Superfície i amplitud d’obertura al públic / Continuïtat d’espais públics

Requalificació Piazza San Cosimato. Trastevere. Roma

2002

Concorso di progettazione per la riqualificazione di la Piazza San Cosimato.

Concepte de quiosc: Elisa Olivé Elias.

SITUACIÓ: Barri del Trastevere (ROMA)

PROMOTOR: Comune di Roma

En col·laboració amb Virolleaud-Architectes. Paris

Premisses: La plaça Sant Cosimato, és una plaça on s’hi produeix un mercat setmanal.

L’objecte del Concurs era reorganitzar la plaça de manera que les parades poguessin col·locar-se ordenadament i aconseguir la relació amb l’església a un extrem d’aquesta i a una cota molt inferior.

Es una plaça triangular amb dos carrers perifèrics que convergeixen en un de sol.

Solució adoptada: La proposta efectuada organitzava l’espai amb una sèrie de lluminàries creant un bosc de llum de nit i de dia i els dies de mercat es desplegaven i es convertien en para-sols sota els quals els venedors col·locarien la seva parada, (ells porten unes caixes que despleguen per vendre i pleguen quan marxen).

S’instal·len una sèrie de quioscos de xapa metàl·lica CorTen (recorda el color ambiental de la ciutat) en forma de unes caixes que s’obren completament depenent dels usos.

 

mpliació Escola Bressol « La Ginesta » Reus. Tarragona

 

escola bressol GINESTAIMATGE copia

2005

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE REUS

Conjuntament amb Matthieu Virolleaud. Arquitecte

Premisses: Concurs per l’ampliació de l’Escola Bressol municipal “La Ginesta” de Reus. Tarragona

Es demana l’ampliació de l’Escola a la zona on s’ubica el pati actual, de forma triangular.

Solució adoptada: El nou edifici s’articula amb l’existent mitjançant el buit. L’edifici es fragmenta, i queda lligat amb l’existent per un braç de circulació.

Cada peça principal com les aules i la sala polivalent estan constantment en relació amb l’exterior, deixant sempre entre elles un espai intersticial permetent l’assolellament de sud i creant espais exteriors que poden ser utilitzats com a llocs d’activitat.

Les peces principals, volumètricament queden ben definides i diferenciades per un canvi de tipus de coberta.

La coberta inclinada afavoreix l’entrada de llum de nord i el voladís a sud, protegeix l’interior dels rajos de llum directes.

Aquests espais majors queden separats per mòduls lligats tant a l’interior com al pati.

Per fer la transició amb l’exterior de l’escola, el carrer Figueres, s’han creat una sèrie de patis, alternats per mòduls de serveis, tot al llarg de l’edifici, permetent així la il·luminació natural de la circulació principal i la bona ventilació de les peces de servei.

Ampliació CEIP Francesc Aldea i Pérez. Terrassa

2006.

PROMOTOR: DEPARTAMENT EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA

Premisses: Concurs restringit a 4 joves arquitectes convidats pel « Departament d’Educació » pel projecte d’ampliació CEIP Francesc Aldea i Pérez a Terrassa amb la nova construcció d’un gimnàs i vestidors.

L’escola existent està situada en un solar de pendent considerable, aquest desnivell queda resolt amb una sèrie de terrasses, a la primera i la de més amunt l’edifici de l’escola, amb els patis directes des de les aules, a la segona s’hi situa la pista i la tercera, la de més avall, una zona verda, sense pavimentar, arbrada.

Els vestidors a projectar han de tenir una relació directe tant amb la pista existent com amb el gimnàs, de manera que la situació dels vestidors no podia ser gaire llunyana ni desvinculada de la pista.

Solució: Un eix existent que neix a l’accés principal de l’escola, punxant transversalment l’edifici existent es perllonga fins a l’exterior, culminant en un nucli d’escales que porten a la pista, al pati dels més grans i al dels més petits, tots en cotes de nivell diferents. El projecte de l’ampliació es basa en reforçar aquest eix, tot recolzant-hi les peces i conectant la zona arbrada de la cota inferior no massa concorregut pels nens fins ara. Aquest eix es va adaptant al terreny, creant en ell els desnivells necessaris, d’ell pengen els vestidors, col·locats a la mateixa cota que la pista, per assegurar el vincle directe necessari, i el gimnàs que per adaptació al terreny.

L’eix es llegeix al llarg de tot el seu recorregut per un paviment de formigó fins a arribar a la tanca sud de l’escola, i reforçat per l’existència d’un porxo que lliga els dos volums i crea un espai cobert exterior de vincle entre els 2 edificis, per on es creen els accessos. Els arbres existents i la plaça pavimentada culminen el recorregut.

La voluntat de no crear espais cul de sac, de permetre sempre una doble circulació, es un altre dels paràmetres que s’han tingut en compte a l’hora de situar els edificis. Així la plaça a l’extrem del gimnàs, no s’entén com un cul de sac, sinó com un espai de recepció en certs moments o en certs actes no vinculats amb l’escola, o que es produeixin quan l’escola estigui tancada, l’accés en aquests casos es produeix per l’extrem oest de la tanca, i la circulació vorejant la tanca fins a arribar al pati d’accés al gimnàs.

Biblioteca i arxiu municipal. Llançà. Girona

2008

PROMOTOR  Ajuntament de Llançà

Superfície: 2.200m2

UTE Marc Olivé Elias i Elisa Olivé Elias. Arquitecte

Premisses: Concurs per a la realització de la Biblioteca i Arxiu municipal de Llança. Girona

Solució:

Emplaçament Un edifici extens, que ocupa tot el solar tot ordenant-lo i donant-li diferents usos.

L’accés de l’edifici ve donat per la reflexió dels possibles fluxos de gent, entenent que els usuaris vindran de la vila antiga i del port.

Monumentalitat L’edifici projectat es un edifici en planta baixa que s’exten com un tentacle a través del solar, adaptant-se així al terreny i deixant pas a la visió del centre vila antic. Per aportar monumentalitat o identitat, s’opta per un volum de fusta en planta primera que es col·loca en gran voladís, i que indica un edifici públic d’importància.

Volumetria. Un nucli comú (vestíbul) del qual surten 4 cossos que separen els usos.

A la zona més urbana, s’hi disposa la biblioteca, volum vidriat en planta baixa, amb gran volum en voladís amb gelosia de llistons de fusta col·locats verticalment, actuen de pell i donen volatilitat al volum. Sala polivalent. Es clava a l’àrea de la riera. De manera que s’encavalca deixant a l’extrem de la riera una plataforma de fusta de tarima volada sobre la riera, la qual permet les activitats a l’aire lliure.

La sala d’exposicions tanca geomètricament la plaça urbana d’accés i i el dirigeix. Aquest volum te la mateixa alçada que la sala anterior. Pati d’escultures externes a l’extrem de la sala amb més relació amb el parc.

L’arxiu trenca la ortogonalitat per adaptar-se millor al solar i als espais intersticials. Creant així dos espais ben diferenciats. Es crea una zona verda mes propera a la riera, i una de semi urbana amb parcs infantils amb més relació amb el centre vila antic.

Els volum de la sala d’exposicions i de l’arxiu s’entenen com a volums lluminosos.

Escola Bressol Municipal. Sant Andreu de Llavaneres. Barcelona

2008

Concurs

SITUACIÓ: Plà de Sant Pere. Sant Andreu de Llavaneres. Barcelona

PROMOTOR  Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

UTE Marc Olivé Elias i Elisa Olivé Elias. Arquitecte

Premisses: Concurs per a la realització de’una Escola Bressol Municipal a SAnt Andreu de Llavaneres

Solució: El projecte es desenvolupa tenint en compte l’orientació del solar i la situació del carrer d’accés. Situant les aules orientades a sud i els serveis a nord. Volumètricament dos cossos clars de forma rectangular i paral·lels al carrer llisquen a través d’una línia que es la circulació, reforçada volumètricament per un lluernari que sobresurt respecta l’alçada dels altres 2 cossos i que dirigeix i fa de frontissa al projecte.

Els dos cossos rectangulars “pateixen” diverses incisions, perforacions de l’exterior. En el cas del volum més pròxim al carrer, aquesta incisió transversal la forma l’accés amb un voladís a una alçada inferior a la de la coberta i que s’endinsa dins de l’edifici, convida a l’accés.

El volum de les aules, queda interromput per unes incisions en forma de patis que contenen un joc d’escales, passarel·la i rampa (tobogan) Produint un endinsament cap a l’interior de l’edifici, creant uns miradors cap a la zona comuna, fent-hi participar els jocs exteriors, de manera que els infants tot jugant, pugin, baixin, entrin, surtin…..l’arquitectura mateixa forma el joc.

Hotel-restaurant-Spa Rialp. Pallars Sobirà

munt rialp copia

2003.

Premisses: S’encarrega un hotel de 30 habitacions, restaurant i SPA en un terreny completament plà, situat a l’entrada del poble de Rialp. Pallars Sobirà. s’haurà d’integrar l’antic paller existent en el projecte.

Solució: el projecte es desenvolupa a partir de l’Antic Paller que actua com a nus i accés principal, i que conté els serveis de recepció i bar.

Dos eixos en surten  : el primer , de PB+1, segueix el talús de la muntanya, amb les habitacions penjant de la circulació adosada a la muntanya, optimitzant la bona orientació de totes les habitacions i assegurant l’assolellament.El segon eix, més proper a l’accés conté els serveis de SPA i Restaurant.

Promotor: Privat

PEC:  4.285.708 Euros

Superficie: 4.200m2

Avant projecte redactat conjuntament amb Marc Olivé Elias. Arquitecte.

 

 

CEIP 3L. Riells i Viabrea

2008.PORTADA Riells i Viabrea_Página_1

Premisses: L’objecte d’aquest estudi previ és el de determinar la viabilitat d’ubicar un nou CEIP de tres línies a la parcel·la cedida per l’Ajuntament.
Els condicionants fan necessari l’estudi, per tal de valorar el sobrecost que pot ocasionar la topografia existent i els efectes que podria ocasionar la depuradora adjacent al solar.

Solució: L’edifici que es proposa, disposa de planta baixa més una planta pis per a tota la zona d’aulari, mentre la zona d’administració i serveis es disposa en planta baixa. Es garanteix així, l’accés des del carrer tant a l’Ampa, com la Biblioteca i la cuina.
L’accés a l’escola es produeix des d’un carrer de nou traçat, accedint a l’escola per la part més baixa del solar.
L’accés es produeix des de la part central, on es distribueixen l’Aulari de primària, l’ Àrea d’administració,  el Menjador i el Poliesportiu municipal existent (que tindrà l’ús de gimnàs de l’escola).
La zona de jocs és l’espai envoltat per l’aulari, mentre que la pista poliesportiva queda al final del solar,minimitzant les excavacions, però garantint el contacte visual des de la zona de jocs i la seva accessibilitat.
El pati de l’escola disposa a més a més, d’una zona arbrada i enjardinada amb un joc de rampes que permeten accedir al pati des de la planta superior, aprofitant els desnivells existent i urbanitzant el talús.

façana Riells Viabrea05-pb riells i Viabrea

Promotor: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

PEM: 4.60M€

Superfície: 3.400m2

Projecte realitzat conjuntament amb Laia Cisteró Fortuny. Arquitecte