Habitatge Mas Blanc. El Catllar. Tarragona

2001

Premisses. En un solar de forma regular i rectangular orientat a sud i amb un pressupost molt limitat es demana un habitatge molt reduït en m2 amb una habitació principal i una secundària molt petita. la idea principal del client és un casa amb aspecte rústic.

Solució adoptada: s’analitza el concepte « rústic », i es tradueix en coberta inclinada, i ús de materials tradicionals d’acabats: fusteria fusta, sota coberta acabat en fusta (panells sandwich), paviment interior i exterior de tova vermella…ajudat per un sistema constructiu tradicional, amb estructura de pilars de formigó, alternats amb estructura metàl·lica dels porxos, murs de obra de fàbrica ceràmica amb un acabat monocapa de color blanc.

Resultat: un habitatge amb un volum principal en doble espai i coberta inclinada (amb la sala – menjador, cuina i un altell amb l’habitació principal)  i un volum secundari amb coberta plana (amb bany i habitació secundària)  que es converteix en porxo que abraça el volum principal tot al llarg de la façana sud.

Obra publicada a la revista AT#3

37 habitatges de protecció oficial al barri de la Mina. Barcelona

mina A4

2006

Premisses:

Concurs d’assistència tècnica destinat a joves arquitectes per a la realització de 37 habitatges de protecció oficial  al Barri de la Mina (illa D). Barcelona.

PROMOTOR: INCASOL

Solució:  El projecte es desenvolupa a partint de la cèl·lula.

La ventilació creuada en tots els habitatges creen la configuració de la volumetria. Dos cubs es desplacen per una gran coberta enjardinada. Aquests cubs, aparentment compactes i d’ obertures de ritmes diferents, estan perforats a l’interior per un gran pati que el divideix d’extrem a extrem i que conté els accessos els nuclis verticals i unes passarel·les que porten als habitatges. S’entén aquest pati com centre de rencontres del veïnat.

El sistema constructiu utilitzat en aquest projecte, es basa en prefabricats de formigó, tant l’estructura com els tancaments de façana (formigó alleugerit). L’esquema de jàssera prefabricada , en L o en T invertida recolzada sobre pilars de 40×40 (amb unes llums no massa grans). Cobert per lloses de formigó alveolar, prefabricades.

La coberta enjardinada amb plantes de creixement horitzontal, deixa un espai transitable per recolzar-hi les plaques solars que alimentaran els acumuladors d’Aigua Calenta Sanitària.

A planta baixa ocupada per locals comercials i per porxos oberts al carrer, es crea una zona privada comunitària a base de patis i zona enjardinada.

19 Habitatges de Protecció pública. Eivissa

2008 

PROMOTOR:  Ajuntament d’Eivissa i IMVISA

UTE Marc Olivé Elias i Elisa Olivé Elias. Arquitecte

Premisses: Concurs per a la realització de 19 habitatges de Protecció Pública a la Ciutat d’Eivissa. Illes Balears

Solució: El projecte d’habitatges de protecció pública es desenvolupa a partir d’una idea de permeabilitat i flexibilitat espacial, i una relació i una ambigüitat interior exterior. Tenint en compte principalment la climatologia de l’illa de Eivissa, que permet i demana fer vida a l’exterior o amb una relació molt estreta amb l’exterior una gran part de l’any.

Dues peces de planta baixa més 1 amb una relació espaial molt estreta entre elles, amb façanes a nord-oest i sud-est.

L’accés a l’edifici des de la cantonada del solar, a través d’un mur de formigó perforat amb obertures irregulars que voreja l’alineament del carrer d’Aubarca en el seu límit de construcció (a tres metres del límit de parcel·la) t’acompanya a endinsar-te a l’edifici, un edifici obert a l’exterior tenint només les cèl·lules d’habitatges amb tancaments..

Els habitatges de 1, 2 i 3 habitacions tenen tots un element comú: la doble orientació nord-oest, sud-est. Aquesta doble orientació s’aprofita per crear espais exteriors privats que a la vegada poden ser semiprivats, ja que el tancament mòbil que el separa de l’espai públic de l’edifici, pot estar obert, creant un espai molt més ampli o tancant preservant la intimitat però seguint essent un espai exterior, ja que els tancament de lames de fusta permeten la lliure circulació de l’aire.

Un altre requisit del projecte era la creació d’un espai exterior per a safareig i estenedor, aquest es resol amb la creació d’un moble armari, que conté la rentadora i la pica de safreig, situat a la galeria que separa la galeria-rebedor del buit per estendre, un buit al forjat.

L’accés als habitatges es realitza a través d’una galeria exterior i privada que actua com a terrassa i com a rebedor de l’habitatge. Els habitatges es desenvolupen a partir de la idea de permeabilitat i flexibilitat, una sèrie d’espais exterior-semiexterior/ exterior-interior-semiexterior-exterior.

Interior. Rambla Raval. Barcelona

 

estat actual

projecte

 

2015

Premisses: S’encarrega la reforma interior d’un habitatge de 35m2 situat a la última planta d’un edifici catalogat situat a Rambla de Raval, amb les premisses de millorar la il·luminació i ventilació de l’habitatge i crear un ambient « vintage » amb la recuperació del màxim d’elements originals i ús de materials tradicionals.

Solució: Per aportar llum i ventilació creuada s’aprofita l’obertura al pati de llums parcialment tapiada i es recupera la mida original. Paral·lelament es crea una obertura a l’envà que separa l’espai de la sala- cuina  amb el bany que dóna al pati de llums.

L’enderroc de tots els cel rasos permet recuperar l’alçada lliure original, i deixar a la vista l’estructura de fusta i revoltó ceràmic. El fet de deixar l’estructura aparent permet també fer un seguiment de les possibles patologies. Aprofitant aquesta alçada lliure recuperada, es crea un altell concebut com un llit alt, format per estructura de tubs metàl·lics i encadellat de fusta de pi sense tractar . L’altell permet crear un gran espai d’emmagatzematge sota.

El taulell de la cuina de marbre blanc del país reposa sobre muntants d’obra i l’enrajolat de rajola bisellada blanca a trencajunts per donar un caire “vintage”. El moble bar, el sobre de l’altell i la balconera són de fusta de pi  sense tractar.

L’acabat del bany de microciment dona un caire més industrial, contrastat amb la pica i l’aixeta de llautó , elements recuperats.

Interior de muntanya. Surp

 

2013

Premisses: En una casa entre mitgeres a l’Alt Pirineu a la Vall d’Àssua, es demana reconvertir el garatge en suite pels convidats, i biblioteca. deixant una zona per les instal·lacions de la casa.

Solució: El projecte preveu en primer lloc el sanejat de l’estructura de fusta i l’aïllat de les parets.

La única obertura de l’espai a organitzar és l’antiga entrada de garatge que dóna a la plaça del poble i gaudeix d’unes vistes excepcionals.

Per tal d’aprofitar el màxim de llum i vistes, s’opta per refer una porta de doble batent de fusta de pi tractada amb autoclau semblant a l’existent, i doblar la façana amb una balconera de vidre i fusta deixant un espai intermig com a terrassa.

Mobiliari d’obra: Tot al llarg de la sala , s’hi construeixen unes prestatgeries d’obra.

Recuperació de materials i ús materials tradicionals: Una pica antiga de marbre ja existent a una altra part de la casa s’instal·la a la sala. El paviment de fusta de pi sense tractar com també les balconeres. Paviment exterior de llosa natural.

Interior Habitatge. Tarragona

2012

Premisses: optimitzar l’espai de la cuina, millorar la il.luminació de l’entrada a l’habitatge.

Projecte: el projecte aconsegueix una millora de ventilació i il.luminació a través de la nova porta d’accés a la cuina donant directament al rebedor. El bany es redueix al mínim per tal d’aconseguir aquest pas.

La redistribució de la cuina evitant mobles alts sobre taulell dóna l’amplitud buscada.

Interior habitatge FO. Tarragona

2010

Premisses:  L’Habitatge situat  a la última planta d’un edifici molt estret (4m de façana) entre mitgeres a la Part Alta de Tarragona. L’habitatge ocupa tota la planta donant a dos carrers paral.lels.

El projecte demana millorar la ventilació i la il·luminació natural i donar amplitud a la zona amb les millors vistes.

L’accés a l’habitatge es produeix pel mig, on el pis s’estrangula per la presencia de la caixa d’escala, la qual divideix l’espai en dues zones:

A nord L’estat actual de l’habitatge consta de dues habitacions, una d’elles cega.

A SUD,  amb balcó corregut i vistes al mar: Sala, cuina i bany.

Solució: El projecte preveu l’enderroc de tots els envans, creant així un espai diàfan. S’enderroquen cel rasos de la part de la sala, deixant vista l’estructura de la coberta inclinada, guanyant un doble espai  on s’hi crea un altell que a la vegada serveix de sostre de la cuina i de terrassa.

Degut a la importància del màxim volum d’emmagatzematge possible amb el minim cost, tot el projecte es modula en base a un modul standard d’armari d’IKEA.

Publicacions: obra publicada i exposada a « Mostra d’arquitectura del Camp de Tarragona.2011 »

interior habitatge. Tarragona.

 

2009

Premisses. L’encàrrec consisteix en la reforma de la planta inferior d’un dúplex, on s’hi ubiquen les habitacions de l’habitatge.

Es demana reordenar la planta, de manera de poder aprofitar més els espais, millorar la ventilació i la il·luminació del conjunt de la planta i maximitzar la zona d’emmagatzematge, tenint en compte que només el matrimoni viuen habitualment a l’habitatge.

Es demana conservar dues habitacions per visites, amb el seu propi bany.

Solució: El projecte preveu l’enderroc de pràcticament tota la planta, creant així dues habitacions de dimensions similars , un repartidor més concentrat, un bany, i una suite amb el bany i vestidor completament obert a l’habitació.

Habitatge Eixample. Sant Antoni. Barcelona

2003

Premisses. Reforma interior d’un habitatge a l’Eixample de Barcelona de 50m2. Pressupost molt reduït.

Solució adoptada: el projecte s’adapta a l’estat actual, actuant només a les zones imprescindibles per recuperar els materials originals.

Resultat: La única actuació en la distribució és la creació d’un moble separador entre cuina i sala. moble en forma de caixa-contenidor amb la nevera, la rentadora i emmagatzematge de la casa ocults.

També es recupera un balcó posterior reordenant el bany.

Rehabilitació habitatge entre mitgeres. Falset. Priorat

2004

Premisses. L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació i millora d’una casa entre mitgeres al nucli antic de Falset.

Solució adoptada: El projecte proposat aconsegueix l’entrada de llum creant un pati interior amb sortida en planta primera i terrassa a l’última planta.

Es conserva l’estructura (reforçant-la) i l’escala, la coberta s’eleva uns 40cm que es el màxim que l’alçada reguladora permet.

Un estudi per llogar, amb entrada independent es demana i es situa a la planta baixa.

Rehabilitació habitatge. Falset. PRIORAT

2004

Premisses. En una edificació dels anys 50 enmig d’un terreny vinícola  s’encarrega el projecte de reforma per un habitatge d’una sola habitació amb una bodega i zona de tasts de vins.

L’edificació es troba en sol rural de manera que s’ha de conservar imperativament la volumetria.

Solució adoptada:El projecte preveu el reforç i aïllament de la coberta, la creació de nous buits de façana (per les vistes i il·luminació) i la ordenació volumètrica  a la part posterior de l’edifici, on una caseta d’autoconstrucció actuava de cuina i bany.

La sala de la planta baixa es deixa diàfana, deixant així un espai per la bodega i a continuació la zona de tasts de vins oberta cap al pati mitjançant una porta de persiana de fusta batent verticalment, actuant de pèrgola quan aquesta està oberta.

Resultat: Consolidació de la construcció existent, obrint obertures permeses per la normativa i modificació de la distribució interior i espais exteriors, donant-los l’ús que el client demanava.

Habitatge a Nacala. Mozambique

2004

Premisses. en un solar  a peu d’una platja, enmig d’un palmeral i terra de sorra, ens encarreguen el projecte d’un habitatge unifamiliar de mides mínimes i un gran porxo, i amb possibilitat de rebre amics . Unes vistes paradisíaques i el clima tropical guien la disposició de les peces dins del solar.

Solució adoptada: Una sèrie de volums es disposen sobre el terreny obrint-se al mar i a les vistes:  Un volum principal en planta baixa sobre elevat amb un gran porxo en forma de L perimetral i 2 bungalows.

Resultat: es construeix seguint els criteris constructius tradicionals de la zona.

Projecte realitzat conjuntament amb Marc Olivé Elias. Arquitecte