FR

Diplomée de l’Ecole d’Architecture de Barcelona, ETSAB, en 2000 et avec un DEA en Projets architecturaux * en 2009, Elisa Olivé Elias a acquis des expériences à l’étranger ce qui lui a permis d’aborder différents manières de projeter, mais aussi d’avoir une experience particulière en Europe :  Après un Erasmus à Rome, elle obtient une bourse Léonardo à Paris dans le cabinet d’architecture Tissier Architectes où elle est engagé pour 2 ans. A Barcelone, Elisa Olivé Elias a collaboré avec des stucturistes (Eskubi- Turró. Arquitectes), des architectes réalisant de l’architecture modulaire scolaire (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), des spécialistes en rénovation, en architecture d’intèrieure et en urbanisme.

C’est dans ce sens qu’elle crée l’agence eoARQUITECTURA en 2003 et  qui donne à Elisa Olivé Elias la structure pour répondre à tous type de projets, du défi le plus moderne à la réhabilitation la plus fine, en comptant avec des BET collaborateurs spécialisés tels que Otherstructures SLPGemma Humbert. Calcul estructures, ainsi qu’une pleine disponibilité et un enthousiasme à l’égal de la passion qu’elle a pour ce métier.

L’agence, est également associé avec l’agence parisienne CyrLAB architecture pour certains projets en France, avec qui on partage les mêmes intentions et valeurs architecturales, soit le développement durable, l’insertion dans le site et le dialogue avec l’architecture traditionnelle, sans perdre de vue la fonctionnalité et la beauté.

 

* Projet de Thèse : « La crèche. Quand l’architecture devienne jeux », avec une note de 9/10 Thèse Doctorale en cours.

ES

Actividad en obra pública y privada en Francia y España (Catalunya)

 • Obra nueva- Rehabilitación: Diseño, redacción del proyecto, dirección de obra y todos los documentos derivados.
 • Interiorismo: diseño de interiores, mobiliario. Proyecto y dirección de obra. Apoyo al cliente y asesoramiento en la selección materiales y acabados.
 • Consultoría Francia ↔ España:
  • Asistencia a arquitectos catalanes con proyectos en Francia, en las fases tanto de redacción de proyecto como de dirección de obras, aportando conocimiento del sistema de funcionamiento de la administración y del pliego documental necesario para ejercer en Francia.
  • Asistencia y seguimiento en todo el proceso específico para clientes Franceses queriendo construir/rehabilitar en España.
  • Estudios de viabilidad para asistir posibles inversores en Cataluña, ofreciendo un trato accesible, dedicación y conocimiento de la zona a invertir.
 • Otros: Certificaciones energéticas / Inspecciones Técnicas del edificio (ITE) / Informes / cédulas de habitabilidad / legalizaciones.

Lenguas: CATALÀ CASTELLANO FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH

Contacto

ES

Elisa Olivé Elias es arquitecto por la ETSAB, donde obtiene el título en el año 2000, en 2009 obtiene el DEA en Proyectos Arquitectónicos en la UPC*. Las diversas experiencias al extranjero, le han permitido experimentar distintos modos de proyectar, así como un conocimiento de diferentes lenguas y culturas. Después de un Erasmus en Roma, obtiene una beca Leonardo para hacer prácticas en el despacho Tissier Architectes en París, donde trabaja durante 2 años. En Barcelona, Elisa Olivé Elias ha colaborado en diferentes despachos donde ha adquirido conocimientos diversos: despachos especializados en estructuras (Eskubi-Turro Arquitectes), en arquitectura escolar modular (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), en rehabilitaciones, en interiorismo y en urbanismo.

Es con estos conocimientos que Elisa Olivé Elias crea eoARQUITECTURA en 2003, una estructura que responde a todo tipo de proyecto, desde proyectos de nueva construcción a proyectos de rehabilitación, contando siempre con colaboradores especializados como Otherstructures SLP o Gemma Humbert. Calcul estructures y ofreciendo siempre una dedicación absoluta y un entusiasmo que sólo es factible cuando se ama este trabajo.

* Proyecto de Tesis: : «L’escola bressol. Quan l’arquitectura es converteix en joc», nota de 9/10. Tesi doctoral en curso.

CAT

Elisa Olivé Elias és arquitecte per l’ETSAB, on obté el títol l’any 2000, al 2009 obté el DEA en projectes arquitectònics*  a la UPC . Les diverses experiències a l’estranger li han permès experimentar diverses formes de projectar, i un coneixement de diverses llengües i cultures. Després d’un Erasmus a Roma, obté una beca Leonardo per fer pràctiques al despatx Tissier Architectes a Paris, on treballa durant 2 anys. A Barcelona, Elisa Olivé Elias, ha col·laborat en diferents despatxos on ha adquirit coneixements diversos: despatxos especialitzats en estructures (Eskubi-Turro Arquitectes), en arquitectura escolar modular (López-Pedrero-R.Roda arquitectes SLP.), en rehabilitacions, en interiorisme i en urbanisme.

És amb aquests coneixements que Elisa Olivé Elias crea eoARQUITECTURA el 2003, una estructura que respon a tot tipus de projecte, des de projectes de nova construcció, fins a rehabilitacions comptant amb una sèrie de col·laboradors especialistes com Otherstructures SLP o Gemma Humbert. Calcul estructures.

El despatx s’associa per certs projectes a França amb CyrLAB architecture, amb qui comparteix les mateixes inquietuds arquitectòniques.

* Projecte de Tesi: : «L’escola bressol. Quan l’arquitectura es converteix en joc», amb una nota de 9/10. Tesi doctoral en curs.

 

Rehabilitació façana. Cos del Bou. Tarragona

2005

La façana a rehabilitar és d’un edifici de principis del segle XX, al centre històric de Tarragona, la Part Alta. És un edifici sense cap interès particular, d’una construcció molt senzilla, amb un acabat arrebossat, i els balcons de formigó i estructura metàl·lica.

 El mal estat de les lloses dels balcons i les fugues dels baixants de la coberta i les conseqüents humitats produïdes a la façana i la posterior degradat de l’arrebossat.

El projecte saneja les humitats, canviant el baixant general de la coberta, i reforça els bacons amb resines.

S’arrebossa la totalitat de la façana, d’un color Ocre, dins de la carta de colors de l’Ajuntament, i es repinten els balcons amb pintures epoxi del color actual.

En col.laboració amb Marc Olivé Elias. Arquitecte

Concurs. Savinosa. Tarragona

UTE BOX_Savinosa A2 entregat

2015

Promotors: Diputació de Tarragona i COAC Demarcació de Tarragona.

Titol concurs: 1a FASE:  REDACCIÓ DELS DOCUMENTS TÈCNICS D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ GLOBAL DES DELS PUNTS DE VISTA ARQUITECTÒNIC, PATRIMONIAL, URBANÍSTIC I PAISATGÍSTIC AL COMPLEX EDIFICAT DE L’ANTIC PREVENTORI DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA .

Equip format per:

Bruno Remoué i Associats : Urbanisme

Xavier Romaní / Marc Olivé / Elisa Olivé: Arquitectura

Otherstructures / Robert Brufau: Estructura

Patricia Pérez Rumpler – Mariana Vallejos – Roser Vives de Delàs: Paisatgistes

Enric Olivé Serret: Catedràtic Universitat

BRF Advocats: Assessoria jurídica

Poliprograma: Programació arquitectònica i urbanística

L’objecte del concurs és un terreny situat a la costa de la ciutat de Tarragona, on s’hi troba un complexe arquitectònic de grans dimensions dels anys 20 i completament abandonat, un antic preventori Tuberculós.

S’analitza el lloc en els diversos paràmetres necessaris per tal de arribar a una proposta de futur ús:

 • Anàlisi de valor arquitectònic (tipologia, tipologia constructiva, estructural etc)
 • Anàlisi de l’estat de les edificacions existents i l’intereès o no de la rehabilitació, parcial, o total.
 • Anàlisi del lloc com a espai natural.
 • analisi del lloc segons la seva situació geogràfica.

Valoració d’usos:

 • Encaix territorial (social, ambiental, econòmic): Relació amb el teixit urbà proper / Relació amb les necessitats del territori (segons l’abast dels usos previstos)
 • Viabilitat econòmica: Aportació d’inversions públiques/ Capacitat d’integració d’un promotor extern
 • Impacte ambiental i paisatgístic: Integració en el sistema mediambiental costaner / Valors paisatgístics
 • Accessibilitat: Capacitat d’adaptació de les infraestructures existents
 • Valors patrimonials: Conservació de la historia del lloc / Justificació
 • Usos oberts al públic: Superfície i amplitud d’obertura al públic / Continuïtat d’espais públics

CAT

Activitat d’obra pública i privada a França i Espanya ( Catalunya)

 • Obra nova  Disseny, redacció de projecte, direcció d’obra i tots els documents derivats de projectes d’HABITATGES UNIFAMILIARS, PLURIFAMILIARS, EQUIPAMENTS (Hotel, escoles primàries, escoles bressol, instituts)
 • Rehabilitació: Disseny, redacció de projecte, direcció d’obra i tots els documents derivats de projectes de Rehabilitació interior habitatges, locals (restaurants, bars…tota mena de local obert al públic) així com rehabilitació integral d’edificis.
 • Interiorisme: disseny d’interiors, mobiliari. Projecte i direcció d’obra. Acompanyament del client i assessorament en els materials i acabats.
 • Consultoria per arquitectes que vulguin actuar a França: Assistència a arquitectes catalans que treballen a França, en la redacció del projecte i direcció d’obres aportant el coneixament del sistema de funcionament de les administracions i del plec documental necessari per exercir a França.
 • Consultoria per a clients Francesos amb intenció d’invertir a Catalunya: Assistència i acompanyament en tot el procés per a clients Francesos que vulguin construïr a Espanya. Estudis de viabilitat per assistir possibles inversors a Catalunya, oferint un tracte proper, dedicació i coneixament del lloc a invertir.
 • Altres: Certificacions energètiques / Inspeccions Tècniques de l’edifici (ITE) / Informes / cèdul.les d’habitabilitat / legalitzacions.

Llengües parlades : CATALÀ CASTELLANO FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH

contact

 

CEIP 3L. Riells i Viabrea

2008.PORTADA Riells i Viabrea_Página_1

Premisses: L’objecte d’aquest estudi previ és el de determinar la viabilitat d’ubicar un nou CEIP de tres línies a la parcel·la cedida per l’Ajuntament.
Els condicionants fan necessari l’estudi, per tal de valorar el sobrecost que pot ocasionar la topografia existent i els efectes que podria ocasionar la depuradora adjacent al solar.

Solució: L’edifici que es proposa, disposa de planta baixa més una planta pis per a tota la zona d’aulari, mentre la zona d’administració i serveis es disposa en planta baixa. Es garanteix així, l’accés des del carrer tant a l’Ampa, com la Biblioteca i la cuina.
L’accés a l’escola es produeix des d’un carrer de nou traçat, accedint a l’escola per la part més baixa del solar.
L’accés es produeix des de la part central, on es distribueixen l’Aulari de primària, l’ Àrea d’administració,  el Menjador i el Poliesportiu municipal existent (que tindrà l’ús de gimnàs de l’escola).
La zona de jocs és l’espai envoltat per l’aulari, mentre que la pista poliesportiva queda al final del solar,minimitzant les excavacions, però garantint el contacte visual des de la zona de jocs i la seva accessibilitat.
El pati de l’escola disposa a més a més, d’una zona arbrada i enjardinada amb un joc de rampes que permeten accedir al pati des de la planta superior, aprofitant els desnivells existent i urbanitzant el talús.

façana Riells Viabrea05-pb riells i Viabrea

Promotor: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

PEM: 4.60M€

Superfície: 3.400m2

Projecte realitzat conjuntament amb Laia Cisteró Fortuny. Arquitecte

 

Habitatge a Nacala. Mozambique

2004

Premisses. en un solar  a peu d’una platja, enmig d’un palmeral i terra de sorra, ens encarreguen el projecte d’un habitatge unifamiliar de mides mínimes i un gran porxo, i amb possibilitat de rebre amics . Unes vistes paradisíaques i el clima tropical guien la disposició de les peces dins del solar.

Solució adoptada: Una sèrie de volums es disposen sobre el terreny obrint-se al mar i a les vistes:  Un volum principal en planta baixa sobre elevat amb un gran porxo en forma de L perimetral i 2 bungalows.

Resultat: es construeix seguint els criteris constructius tradicionals de la zona.

Projecte realitzat conjuntament amb Marc Olivé Elias. Arquitecte