Rehabilitació edifici. SURP

FAÇANA RECUPERADA

OBRA:

ABANS       /         DESPRÉS:

2016

Premisses: Rehabilitació de façana d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Surp (Rialp) Pallars Sobirà. Edifici d’arquitectura tradicional amb façana de pedra de pissarra. La premissa principal era la recuperació de la pedra vista de la façana principal, que en l’estat actual estava revestida amb un arrebossat monocapa.

Solució: Es procedeix al repicat de tot l’arrebossat i sanejat de la pissarra. Les noves juntes es realitzen amb morter de calç com a la façana lateral. Els brancals de l’obertura de planta baixa, són posteriors i executats amb “gero”, es revesteixen amb morter de calç amb pigments d’òxid de ferro per tal d’intentar trobar un to propi de la zona.

Es sanegen els dintells de fusta i es substitueixen les fusteries.

S’endreça la sortida de fums i ventilació de la planta baixa.

Les commentaires sont fermés.